یکشنبه 29 بهمن 1396

اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

پرچم جمهوری اسلامی ایران

فنی و اجرايی

تحويل زمین به پيمانكار

تحويل زمین به پيمانكار جهت شروع پروژه پیمانکار از طریق تهيه پيش نويس صورتمجلس تحويل زمین، بازنگری و نهایی شدن آن توسط کمیسیون به همراه نامه ارسال صورت مجلس به پیمانکار صورت می پذیرد.

  دانلود فايل اطلاعات تكميلی


 تحويل و تعديل پروژه

تحویل موقت و قطعی پروژه های مسکن استان یزد و پرداخت تعدیل قطعی به پیمانکار از طریق دریافت خواست تحویل موقت/ تحویل قطعی، بررسی درخواست و پروژه ، ابلاع اصلاح پروژه در صورت لزوم، تحویل موقت، تنظیم و تأیید صورتمجلس و تحویل قطعی و در ادامه دریافت صورت کارکرد و تهیه خلاصه عملکرد قطعی و تأیید توسط مقام های مجاز و پرداخت از سوی ذیحسابی صورت می پذیرد.

دانلودفايل اطلاعات تكميلی


عقد قرارداد و فسخ پيمان با پيمانكاران

عقد قرارداد و فسخ پیمان در صورت لزوم با پیمانکار از طریق دریافت اسناد و مدارک از پیمانکار منتخب، مهر امضای اسناد و ضمانتنامه حسن انجام کار از سوی پیمانکار و امضای آنها از سوی فی مابین و در ادامه چنانچه لازم باشد، ارسال نامه فسخ پیمان به پیمانکار و دریافت پاسخ و ادله از سوی وی و بررسی موضوع فسخ و ارسال آن به ذیحسابی برای ضبط تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار کسب شده و واریز به حساب خزانه می باشد. در پایان تحویل پروژه پس از صورت برداری و تنظیم صورت مجلس صورت می پذیرد.

   دانلود فايل اطلاعات تكميلی


 مطالعات و تهيه نقشه امكان سنجی

امكان سنجي اوليه و مطالعات اولیه ساخت راه های استان از طریق دریافت درخواست طرح ، جمع آوری اطلاعات آماری، بررسی نتایج داده ها و آزمایشات و تهيه طرح روسازي و مشخصات فني زيرسازي براساس نتايج.

  دانلود فايل اطلاعات تكميلی