یکشنبه 29 بهمن 1396

اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

پرچم جمهوری اسلامی ایران

كتابخانه

عناوين كتابهای موجود

 

عنوان طبقه 

عنوان كتاب 

مؤلف و مترجم 

اجرائی/ سازه ها/ ساختمان /سنگ طراحی خانه  آلفردو دی ویدو
اجرائی/ سازه ها/ ساختمان /سنگ اصلاح الگوی مصرف آب درساختمان  صادق یونسلو
اجرائی/ سازه ها/ ساختمان /سنگ بهینه یابی باكلونی مورچه ها/جلداول  ماركو دوریگو
اجرائی/ سازه ها/ ساختمان /سنگ حفاری وخاكبرداری سازمان شهرداریها
اجرائی/ سازه ها/ ساختمان /سنگ مصالح وروش های پیشرفته درساخت واجرای سازه های بتن مسلح دكتر سید محمود صدرالسادات زاده 
اجرائی/ سازه ها/ ساختمان /سنگ مطالعه وبررسی سسیتم ساختمانی سبك فولادی LSF مركزتحقیقات ساختمان ومسكن
اجرائی/ سازه ها/ ساختمان /سنگ كاربرد الیاف مصنوعی وطبیعی درتولید ورق های سیمانی مركزتحقیقات ساختمان ومسكن
اجرائی/ سازه ها/ ساختمان /سنگ آئین كار ممیزی انرژی ساختمان ها مركزتحقیقات ساختمان ومسكن
اجرائی/ سازه ها/ ساختمان /سنگ بررسی رفتار چرخه ای اتصالات صلب تقویت شده باورق وارائهه دستورالعمل مقاوم سازی آن مركزتحقیقات ساختمان ومسكن
اجرائی/ سازه ها/ ساختمان /سنگ راهنمای طراحی معماری ساختمانهای بلند مسكونی مركزتحقیقات ساختمان ومسكن
اجرائی/ سازه ها/ ساختمان /سنگ رهنمودهای طراحی شهری نواحی مسكونی واقع دربافت فرسوده شهری  مركزتحقیقات ساختمان ومسكن
اجرائی/ سازه ها/ ساختمان /سنگ آزمایش های مكانیك سنگ /جلد اول  دكتر احمد فهیمی فر
اجرائی/ سازه ها/ ساختمان /سنگ بررسی تاخیرناحیه چشمه ستون روی ناپایداری تیر بااتصالات RBS مركزتحقیقات ساختمان ومسكن
اجرائی/ سازه ها/ ساختمان /سنگ مطالعه پارامترهای جنبش نیرومند زمین باداده های شتابنگاری ولرزه نگاری  مركزتحقیقات ساختمان ومسكن
اجرائی/ سازه ها/ ساختمان /سنگ كاربرد روش زمان دوام سازگار باآئین نامه 2800درتحلیل وطراحی لرزه ای سازه های ساختمانی مركزتحقیقات ساختمان ومسكن
اجرائی/ سازه ها/ ساختمان /سنگ مدول برشی ونسبت میرایی مصالح شنی مركزتحقیقات ساختمان ومسكن
اجرائی/ سازه ها/ ساختمان /سنگ بررسی تاثیر ارتفاع كف تاسقف برآسایش انسان  مركزتحقیقات ساختمان ومسكن
اجرائی/ سازه ها/ ساختمان /سنگ ارزیابی الكتروشیمیایی خوردگی كلرایدی فولاد  دربتن معمولی وحاوی میكروسیلیس مركزتحقیقات ساختمان ومسكن
اجرائی/ سازه ها/ ساختمان /سنگ اثر شرایط اقلیمی برخواص عایق های حرارتی پشم های معدنی وفوم پلی استارین  مركزتحقیقات ساختمان ومسكن
اجرائی/ سازه ها/ ساختمان /سنگ بررسی اثرC3A سیمان پرتلند بركاتیون های مختلف كلرید درایجاد پیوند شیمیایی مركزتحقیقات ساختمان ومسكن
اجرائی/ سازه ها/ ساختمان /سنگ شبیه سازی جریان هوا دریك ساختمان چهار طبقه مسكونی  مركزتحقیقات ساختمان ومسكن
اجرائی/ سازه ها/ ساختمان /سنگ بررسی رفتار درون صفحه ای دیوترهای سبك فولادی سردنورد شده بامهاربندهای تسمه ای مركزتحقیقات ساختمان ومسكن
اجرائی/ سازه ها/ ساختمان /سنگ طراحی ومحاسبه سازه های فولادی /جلد اول چارلزجی . سالمون
اجرائی/ سازه ها/ ساختمان /سنگ ارائه وبررسی چند طرح مخلوط مناسب برای تولید ورق های سیمانی غیر آزبستی به روش هچك مركزتحقیقات ساختمان ومسكن
اجرائی/ سازه ها/ ساختمان /سنگ طراحی ومحاسبه سازه های فولادی /جلد دوم چارلزجی . سالمون
اجرائی/ سازه ها/ ساختمان /سنگ طراحی سازه های فولادی/جلد اول دكتر مجتبی ازهری
اجرائی/ سازه ها/ ساختمان /سنگ طراحی سازه های فولادی/جلد دوم دكتر مجتبی ازهری
اجرائی/ سازه ها/ ساختمان /سنگ مكانیك خاك وپی دكتر امیرعباس كمان بدست
اجرائی/ سازه ها/ ساختمان /سنگ راهنمای كامل معماری  پاتریك ناتجنز
اجرائی/ سازه ها/ ساختمان /سنگ مدیریت مناقصات بارویكردساختمانی خشایار كاظم زاده
بحران وپدافندغیرعامل  مدیریت بحران حمل ونقل جاده ای درایران  دكترر حسین كلانتری خلیل آباد
بحران وپدافندغیرعامل  تهدیدات نرم ودفاع غیر عامل  محسن فردروونجمه خدیوی
بحران وپدافندغیرعامل  كمكهای اولیه به زبان ساده دكتر مهدی نجفی
حسابداری /حسابرسی اصول حسابداری  فنی وحرفه ای 
حسابداری /حسابرسی دانش حسابرسی/فصلنامه علمی پژوهشی  دیوان محاسبات 
حسابداری /حسابرسی دانش حسابرسی /فصلنامه علمی ترویجی  دیوان محاسبات 
حقوقی/فساد/جرم شرح حقوقی پیمان / موافقتنامه ,شرایط عمومی وشرایط خصوصی پیمان ها  ابراهیم اسماعیلی هریسی
حقوقی/فساد/جرم روانشناسی سلامت اداری و اجتماعی /بررسی عوامل فردی واجتماعی فساد ابوالفضل آزاد نیا 
حقوقی/فساد/جرم درسنامه بررسی كلیات پیشگیری ازوقوع جرم  جهاددانشگاهی
حقوقی/فساد/جرم سلامت نظام اداری ومبارزه بافساد مالی واداری به همراه پرسشنامه پیشنهادی هدایت كارگر شوركی
حقوقی/فساد/جرم سلامت نظام اداری ومبارزه بافساد مالی واداری به همراه فهرست مقررات درحال تدوین هدایت كارگر شوركی
راهداری وحمل ونقل  تجهیزات اتوماتیك بررسی ترك خوردگی روسازی راه وزارت راه و ترابری
راهداری وحمل ونقل  روشهای بهبود ایمنی درراههای بین شهری وزارت راه و ترابری
راهداری وحمل ونقل  راهنمای ایمنی راه  وزارت راه وترابری
راهداری وحمل ونقل  مدیریت ایمنی راه وزارت راه وترابری
راهداری وحمل ونقل  مجموعه قوانین ومقررات حفظ حریم راهها وزارت راه وترابری
راهداری وحمل ونقل  سیستمهای حمل ونقل هوشمند its وزارت راه وترابری
راهداری وحمل ونقل  نظارت تصویری درجاده ها وزارت راه وترابری 
راهداری وحمل ونقل  الگوی بهینه قیمت گذاری وتخصیص یارانه سوخت دربخش حمل ونقل زمینی وزارت راه وترابری
راهداری وحمل ونقل  روشهای حفاری تونل های راه  وزارت راه و ترابری
راهداری وحمل ونقل  راهنمای ایمن سازی گلوگاه های راه وزارت راه وترابری
راهداری وحمل ونقل  تراكم لایه های آسفالتی ضخیم وزارت راه وترابری
راهداری وحمل ونقل  بهینه سازی شبكه راههای موجود بین شهری وزارت راه و ترابری
راهداری وحمل ونقل  راهكارهای كاهش هزینه احداث زیرساختهای حمل ونقل جاده ای  وزارت راه وترابری
راهداری وحمل ونقل  راهنمای جزئیات طرح خط كشی درراه های برون شهری  وزارت راه وترابری
راهداری وحمل ونقل  بررسی وضعیت استهلاك موجودی سرمایه فیزیكی دربخش حمل ونقل جاده ای وزارت راه وترابری
راهداری وحمل ونقل  طراحی سیستمهای تهویه تونلهای راه وزارت راه وترابری
راهداری وحمل ونقل  راهنمای كاربری اراضی اطراف حریم راه ها وراه آهن وزارت راه وترابری
راهداری وحمل ونقل  مبانی تحلیل پلهای سنگی وزارت راه وترابری
راهداری وحمل ونقل  طراحی سیستمهای روشنایی تونلهای راه وزارت راه وترابری
راهداری وحمل ونقل  طراحی سیستمهای ایمنی تونلهای راه وزارت راه وترابری
راهداری وحمل ونقل  طراحی سیستمهای كنترل وبرق تونلهای جاده ای وزارت راه وترابری
راهداری وحمل ونقل  سیمای ایمنی راهها وزارت راه وترابری
راهداری وحمل ونقل  تامین مالی وارزیابی اقتصادی وزارت راه و ترابری
راهداری وحمل ونقل  راهنمای تثبیت لایه های خاكریز وروسازی راهها وزارت راه وترابری
راهداری وحمل ونقل  روشهای بازیافت سرد وگرم آسفالت وامكان سنجی اقتصادی آن درایران وزارت راه وترابری
راهداری وحمل ونقل  تسلیح خاكریز وبستر راههابااستفاده ازژئوگرید وزارت راه وترابری
راهداری وحمل ونقل  تثبیت شیب شیروانی خاكریزهاوخاكبرداریها وزارت راه و ترابری
راهداری وحمل ونقل  روش های نوین تعین مشخصات وارزیابی روسازی راه  وزارت راه و ترابری
راهداری وحمل ونقل  روش های طراحی واجرای آسفالت های حفاظتی وزارت راه و ترابری
راهداری وحمل ونقل  مهندسی برون سپاری درحمل ونقل  وزارت راه و ترابری
راهداری وحمل ونقل  نگهداری سازه هاوادوات كنترل ترافیك وزارت راه و ترابری
راهداری وحمل ونقل  مدیریت روشهای مهندسی دراصلاح ساختار محیط ,جهت مقابله با سوانح ترافیكی دكتر محمد رضا مسعودی نژاد
راهداری وحمل ونقل  مدیریت ماشینهای راه سازی  دكتر علی توران
راهداری وحمل ونقل  ارتقاوبهبودعملكردداخلی ادارات راه  وزارت راه و ترابری
راهداری وحمل ونقل  بازرسی وارزیابی روسازه پلهای بتنی رضااكبری
راهداری وحمل ونقل  كلاه ایمنی /دستورالعمل ایمنی راه برای سیاستگذاران ومدیران اجرایی دكتر محمدرضاصادقیان تفتی و...
راهداری وحمل ونقل  راهنمای عملیات پیشگیری ازتشكیل لایه یخ وبرف درسطح راهها وزارت راه وترابری
راهداری وحمل ونقل  راهنمای حصارهای برف گیر وزارت راه وترابری
راهداری وحمل ونقل  دستورالعمل بازدید ایمنی راه وزارت راه وترابری
راهداری وحمل ونقل  سیاستهای كلی ,برنامه های عملیاتی ودستورالعمل راهداری زمستانی وزارت راه و ترابری
راهداری وحمل ونقل  راهبرد ملی ایمنی راههای ایران وزارت راه و ترابری
راهداری وحمل ونقل  آنچه یك راهدارباید بداند امورایمنی وحریم راههای اردكان 
راهداری وحمل ونقل  اطلس راه های ایران  وزارت راه وترابری
راهداری وحمل ونقل  راهیاب /كاملترین نقشه شهرتهران مركز اطلاعات جغرافیایی شهرتهران
راهداری وحمل ونقل  بازیافت روسازی انعطاف پذیر موجود وزارت راه و ترابری
راهداری وحمل ونقل  پیشنهاداتی برای آمایش ژئوتكستایلها وزارت راه و ترابری
راهداری وحمل ونقل  راهنماییهای سودمند برای طراحی وساخت خاكریزهای راه وزارت راه و ترابری
راهداری وحمل ونقل  حمل ونقل تركیبی ,اقداماتی جهت تشویق به استفاده از حمل ونقل عمومی وزارت راه و ترابری
راهداری وحمل ونقل  مدیریت راه وزارت راه و ترابری
راهسازی /ابنیه /قیر وآسفالت/معدن  فرهنگ اصطلاحات مهندسی راه ,ترافیك و حمل ونقل دفترمطالعات فناوری وایمنی
راهسازی /ابنیه /قیر وآسفالت/معدن  راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح معاونت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری
راهسازی /ابنیه /قیر وآسفالت/معدن  بازرسی وارزیابی روسازه پلهای فولادی مرجع بازرسان پل
راهسازی /ابنیه /قیر وآسفالت/معدن  روشهای جدیدطرح مخلوطهای آسفالتی براساس عملكرد  پژوهشكده حمل ونقل 
راهسازی /ابنیه /قیر وآسفالت/معدن  راهنمای طراحی روسازی بتنی دكتر محمدرضا احدی
راهسازی /ابنیه /قیر وآسفالت/معدن  تحلیل سه بعدی پایداری شیب های خاكی پژوهشكده حمل ونقل 
راهسازی /ابنیه /قیر وآسفالت/معدن  آزمایشهاوتحلیلهای دینامیكی درطراحی واجرای شمعها پژوهشكده حمل ونقل 
راهسازی /ابنیه /قیر وآسفالت/معدن  بررسی ترك های ناشی ازدمای پایین درآسفالت روسازی راه ها پژوهشكده حمل ونقل 
راهسازی /ابنیه /قیر وآسفالت/معدن  مخلوط آسفالت گرم  پژوهشكده حمل ونقل 
راهسازی /ابنیه /قیر وآسفالت/معدن  راه سازی وماشین آلات ساختمانی سازمان شهرداریها
راهسازی /ابنیه /قیر وآسفالت/معدن  حجم عملیات خاكی مهدی مسیب زاده
راهسازی /ابنیه /قیر وآسفالت/معدن  مجموعه مقالات سومین همایش قیر وآسفالت /1385 وزارت راه وترابری
راهسازی /ابنیه /قیر وآسفالت/معدن  قیر واصلاح ونگهداری  دكتر سید مهدی ابطحی
راهسازی /ابنیه /قیر وآسفالت/معدن  مدیریت نوین روسازی پژوهشكده حمل ونقل 
راهسازی /ابنیه /قیر وآسفالت/معدن  تئوری واجرای راه سازی وابنیه فنی امیر مسعود معطر خرازی
راهسازی /ابنیه /قیر وآسفالت/معدن  معدن ,مهمترین بخش اقتصاد ایران دكتر سید كاظم اورعی
راهسازی /ابنیه /قیر وآسفالت/معدن  حدودشاخص بین المللی ناهمواری برای راههای ایران IRI پژوهشكده حمل ونقل 
راهسازی /ابنیه /قیر وآسفالت/معدن  آسفالت گرم وسرد سازمان شهرداریها
راهسازی /ابنیه /قیر وآسفالت/معدن  اصول عملكرد,طراحی واجرای روسازی های بلوكی بتنی دكترابوالفضل حسنی
راهسازی /ابنیه /قیر وآسفالت/معدن  تحلیل وطراحی پل های كابلی مهندسین مشاور راهبرد
شهرسازی/ معماری  مطالعه وبررسی اثرات متقابل تغییر الگوی سكونت دریزد اداره كل راه وشهرسازی یزد
شهرسازی/ معماری  تقابل منابع سیاره زمین باالگوهای توسعه ومصرف احمدآل یاسین 
شهرسازی/ معماری  دست دردست ,خشت برخشت/عملكرد 25 ساله سازمان مسكن وشهرسازی یزد سازمان مسكن وشهرسازی استان یزد
شهرسازی/ معماری  برنامه ریزی شهرسالم علی عسگری و....
قوانین وآئین نامه ها/ بخشنامه ها/ دستورالعمل ها/نشریات دستورالعمل جابه جائی محمولات ترافیكی درراه های كشور  دفترایمنی وترافیك
قوانین وآئین نامه ها/ بخشنامه ها/ دستورالعمل ها/نشریات نشریه 83 /مجموعه نقشه های تیپ اجرائی آبروها دفتر تحقیقات ومعیارهای فنی
قوانین وآئین نامه ها/ بخشنامه ها/ دستورالعمل ها/نشریات آئین نامه جوشكاری ساختمانی ایرانی /نشریه 228 اداره بازرسی كار
قوانین وآئین نامه ها/ بخشنامه ها/ دستورالعمل ها/نشریات قانون كار هاشم باغبان نژاد
قوانین وآئین نامه ها/ بخشنامه ها/ دستورالعمل ها/نشریات مقررات شهرسازی ومعماری  وزارت مسكن و شهرسازی
قوانین وآئین نامه ها/ بخشنامه ها/ دستورالعمل ها/نشریات دستورالعمل وآئین نامه های ایمنی وحفاظتی اداره كل بازرسی كار
قوانین وآئین نامه ها/ بخشنامه ها/ دستورالعمل ها/نشریات اهم قوانین ومقررات ,آئین نامه هاومصوبات بخش مسكن درسال 87تا91 وزارت راه وشهرسازی 
قوانین وآئین نامه ها/ بخشنامه ها/ دستورالعمل ها/نشریات مجموعه كامل پنج قانون 1389"چك - مالیات - بیمه"به همراه یك عددسی دی علی آین 
قوانین وآئین نامه ها/ بخشنامه ها/ دستورالعمل ها/نشریات مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  وزارت راه وشهرسازی 
قوانین وآئین نامه ها/ بخشنامه ها/ دستورالعمل ها/نشریات قانون برگزاری مناقصات وآئین نامه های اجرایی آن  ابوالفضل طیبی ومحسن برزوزاده
قوانین وآئین نامه ها/ بخشنامه ها/ دستورالعمل ها/نشریات آئین نامه ایمنی راه ها "نشریه 1-267 سازمان مدیریت 
قوانین وآئین نامه ها/ بخشنامه ها/ دستورالعمل ها/نشریات آئین نامه طرح هندسی راه ها/نشریه 161  وزارت راه وترابری
قوانین وآئین نامه ها/ بخشنامه ها/ دستورالعمل ها/نشریات آئین نامه ایمنی راه ها "نشریه 2-267 وزارت راه و ترابری
قوانین وآئین نامه ها/ بخشنامه ها/ دستورالعمل ها/نشریات آئین نامه ایمنی راه ها "نشریه 4-267 وزارت راه و ترابری
قوانین وآئین نامه ها/ بخشنامه ها/ دستورالعمل ها/نشریات آئین نامه ایمنی راه ها "نشریه 5-267 وزارت راه و ترابری
قوانین وآئین نامه ها/ بخشنامه ها/ دستورالعمل ها/نشریات قانون نظام مهندسی وكنترل ساختمان و آئین نامه ها مصوب 74  وزارت راه و شهرسازی
قوانین وآئین نامه ها/ بخشنامه ها/ دستورالعمل ها/نشریات راهنمای مودیان مالیات برارزش افزوده سازمان امورمالیاتی1
قوانین وآئین نامه ها/ بخشنامه ها/ دستورالعمل ها/نشریات قانون مالیات برارزش افزوده  سازمان امورمالیاتی1
قوانین وآئین نامه ها/ بخشنامه ها/ دستورالعمل ها/نشریات مجموعه آئین نامهی ساختمانی ایران / ضوابط فنی حفاظت ازساختمان دربرابرنفوذ گاز رادن مركزتحقیقات ساختمان ومسكن
قوانین وآئین نامه ها/ بخشنامه ها/ دستورالعمل ها/نشریات قانون مدیریت خدمات كشوری سال 92 یوسف رونق
قوانین وآئین نامه ها/ بخشنامه ها/ دستورالعمل ها/نشریات آئین نامه ایمنی راهها/نشریه 267/1 و267/2/نحوه تعدیل آحادبها سازمان مدیریت وبرنامه ریزی
قوانین وآئین نامه ها/ بخشنامه ها/ دستورالعمل ها/نشریات دستورالعمل نظارت براجرای روسازی راه آهن/نشریه 355 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی
قوانین وآئین نامه ها/ بخشنامه ها/ دستورالعمل ها/نشریات آئین نامه روسازی آسفالتی راههای ایران/نشریه 234  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی
قوانین وآئین نامه ها/ بخشنامه ها/ دستورالعمل ها/نشریات آئین نامه ایمنی راهها/نشریه 267-7 /ایمنی درعملیات اجرائی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی
قوانین وآئین نامه ها/ بخشنامه ها/ دستورالعمل ها/نشریات آئین نامه ایمنی راهها/نشریه شماره 267-2 /ایمنی ابنیه فنی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی
قوانین وآئین نامه ها/ بخشنامه ها/ دستورالعمل ها/نشریات دستورالعمل استفاده ازامولسیونهای قیری در راهسازی /نشریه 207 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی
قوانین وآئین نامه ها/ بخشنامه ها/ دستورالعمل ها/نشریات آئین نامه ایمنی راه /نشریه 5-267 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی
كامپیوتر سرقت علمی /بانرم افزار دكتر حسنعلی مسلمان یزدی
كامپیوتر آموزش نرم افزار مدیریت منابع end note دكتر حسنعلی مسلمان یزدی
كامپیوتر word دكتر حسنعلی مسلمان یزدی
كامپیوتر محاسبات مهندسی بانرم افزار 1 مهندس سید شرف الدین حسینی
كامپیوتر مهارت هفتم icdl4 دانشگاه پیام نور
كامپیوتر مرجع سایتهای اینترنت به همراه 2 عددسی دی انتشارات فیض دانش
كامپیوتر آموزش مقابله بامهندسی اجتماعی درهك  ابوالفضل طاهریان ریزی
كامپیوتر مهارت ششم icdl4 دانشگاه پیام نور
كامپیوتر مرجع كامل sqlserver مهندس مهدی فلاح
كامپیوتر نقشه كشی صنعتی بااتوكد به همراه یك عدد سی دی  رحیم جهانشاهی
كامپیوتر راهسازی ونرم افزار اتوكد به همراه یك عدد سی دی مهندس سید وحید شیخ الاسلامی
كامپیوتر آموزش مدیریت منابع علمی وشبكه های تحقیقاتی مندلی دكتر حسنعلی مسلمان یزدی
كامپیوتر مهارت دوم icdl4 پیام نور
كامپیوتر طراحی كارخانه بانرم افزار اتوكد مهندس علی گودرزی 
كامپیوتر اپراتور عمومی مهندس غلامرضاخلیق
كامپیوتر مهارت اول :مفاهیم پایه مهندس جعفرنژادقمی
كامپیوتر مهارت دوم : مدیریت فایل ها مهندس جعفرنژادقمی
كامپیوتر مهارت سوم : واژه پردازی مهندس جعفرنژادقمی
كامپیوتر مهارت هفتم : اطلاعات وارتباطات  مهندس جعفرنژادقمی
كامپیوتر راهنمای استفاده كننده رز نت به همراه معرفی 60 بانك اطلاعاتی شركت رزسیستم
كامپیوتر آموزش مهارت اول مفاهیم پایه شهرام طالبی
كامپیوتر آموزش مهارت دوم مدیریت فایلها شهرام طالبی
كامپیوتر آموزش مهارت سوم واژه پردازها شهرام طالبی
كامپیوتر آموزش مهارت چهارم صفحه گسترده ها شهرام طالبی
كامپیوتر آموزش مهارت پنجم بانكهای اطلاعاتی شهرام طالبی
كامپیوتر آموزش مهارت ششم ارائه مطالب شهرام طالبی
كامپیوتر آموزش مهارت هفتم اطلاعات وارتباطات  شهرام طالبی
مدیریت كنترل پروژه /مهندسی ارزش  راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه  محسن ذكایی آشتیانی
مدیریت كنترل پروژه /مهندسی ارزش  كاربرد سی پی ام -پرت -گرت -پی ان علی حاج شیر محمدی
مدیریت كنترل پروژه /مهندسی ارزش  استاندارد بین المللی راهنمای مدیریت پروژه  رضاآتش فرازو...
مدیریت كنترل پروژه /مهندسی ارزش  مهندسی ارزش وچالش های عظیم بشردرقرن بیست ویكم وزارت راه وترابری
مدیریت كنترل پروژه /مهندسی ارزش  تحلیل تجارب مهندسی ارزش درحمل ونقل  دیوید ویلسون 
مدیریت/ اداری/سازمانی /اقتصادی/ سیاسی گزارش خود ارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی  اداره كل راه ترابری یزد 
مدیریت/ اداری/سازمانی /اقتصادی/ سیاسی اگر من یك مدیر بودم  محمدرضا قربانزاده 
مدیریت/ اداری/سازمانی /اقتصادی/ سیاسی 50بازی آموزش رهبری در سازمان  سی وی خی /دكتر قاسم انصاری رنانی 
مدیریت/ اداری/سازمانی /اقتصادی/ سیاسی فصلنامه كاووش های مدیریت بازرگانی سال 90 دانشگاه یزد 
مدیریت/ اداری/سازمانی /اقتصادی/ سیاسی فصلنامه كاووش های مدیریت بازرگانی سال 89 دانشگاه یزد 
مدیریت/ اداری/سازمانی /اقتصادی/ سیاسی مدیریت زمان/ رمز موفقیت  راس جی/ بهروز مینو بخش 
مدیریت/ اداری/سازمانی /اقتصادی/ سیاسی مدل تعالی سازمانی FQM مهندس محمد رضا امیری /دكتر محسن شیخ سجادیه 
مدیریت/ اداری/سازمانی /اقتصادی/ سیاسی میز كارتان را مرتب كنید  آدت پولار / نفیسه معتكف 
مدیریت/ اداری/سازمانی /اقتصادی/ سیاسی مدیریت كیفیت جامع TQMEX رضا علیخانی كوشك
مدیریت/ اداری/سازمانی /اقتصادی/ سیاسی سیستم های اطلاعاتی  دكتر عاطفه عاصمی و عادله عاصمی 
مدیریت/ اداری/سازمانی /اقتصادی/ سیاسی مدیریت زمان منصورتوكلی
مدیریت/ اداری/سازمانی /اقتصادی/ سیاسی راهكارهای كاهش فقر  محمد مهدی نصیریان
مدیریت/ اداری/سازمانی /اقتصادی/ سیاسی آشنایی با نظام پیشنهاد ها  دكتر محمد صالح اولیا 
مدیریت/ اداری/سازمانی /اقتصادی/ سیاسی گام به گام تا استخدام  هدایت كارگر شوركی محمد حسن برزگر 
مدیریت/ اداری/سازمانی /اقتصادی/ سیاسی از دیگران نپرسید- راهنمای فوریتی واژگان مورد نیاز مدیران  هدایت كارگر شوركی /اكرم فداكار/ افسانه شهابی پور 
مدیریت/ اداری/سازمانی /اقتصادی/ سیاسی انرژی هسته ای وایران دكتر محسن نجفی,دكتر محمد قنادی
مدیریت/ اداری/سازمانی /اقتصادی/ سیاسی سازمان,مدیریت و روابط عمومی  عبداله عیوض پور 
مدیریت/ اداری/سازمانی /اقتصادی/ سیاسی انرژی, مدیریت عرضه و بهینه سازی مصرف  دكتر كلایو بگز / دكتر امیر عباس صدیقی 
مدیریت/ اداری/سازمانی /اقتصادی/ سیاسی خوشه های صنعتی/ الگوی موفق توسعه درون زا  عباس مهر پویا /روبرتا رابلوتی 
مدیریت/ اداری/سازمانی /اقتصادی/ سیاسی راهنمای استقرار برنامه ی 50*30 هدایت كارگر شوركی/ افسانه شهابی پور 
مدیریت/ اداری/سازمانی /اقتصادی/ سیاسی 365رمز موفقیت  آنتونی رابینز / راحله نجف الهی 
مدیریت/ اداری/سازمانی /اقتصادی/ سیاسی تعادل عمومی بازارها  محمد حسین كرمی 
مدیریت/ اداری/سازمانی /اقتصادی/ سیاسی چرخه مدیریت سلامت اداری  هدایت كارگر شوركی