یکشنبه 29 بهمن 1396

اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

پرچم جمهوری اسلامی ایران

مقاله

 

عنوان مقاله

نويسندگان

حجم

دريافت فايل

طبقه بندی راهبردهای برنامه ریزی بازآفرینی بر اساس سطح پایداری بافت های تاريخی

دکتر مهرنوش حسن زاده - دکتر حسین سلطان زاده

562KB
سامانه موقعيت ياب و (GPS) جهاني كاربردهای آن پوران قاضی شهنی زاده  816KB  
 زمينه های‌ استفاده از GIS در برنامه ريزی و مديريت شهری رضا تمرتاش - مايسا اسكندرنژاد- آذين قربانی- سيده زهرا نوربخش   476KB  
ارزيابی تناسب فضايی- مكانی پاركهای شهری با استفاده از GIS دكتر سيدعلی علوی- علی باقری كشكولی- رامين چراغی- اكبر لرستانی 1.372KB