یکشنبه 29 بهمن 1396

اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

پرچم جمهوری اسلامی ایران

كميته ساختار و فناوری های‌مديريت

این کمیته برای اجرای برنامه‌های اول، سوم و پنجم نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاریخ 1393/1/20شورای عالی اداری) و موضوعات مرتبط با آن، برگرفته از قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات ذیربط، تشکیل می‌شود.

اهم وظایف کمیته ساختار و فناوری‌های مدیریتی

 • تهیه برنامه جامع اصلاح نظام اداری دستگاه، منطبق با نقشه راه اصلاح نظام اداری و برنامه جامع اصلاح نظام اداری دولت یازدهم.
 • طراحی مدل مدیریتی نوین برای اداره و ارائه خدمات دستگاه و بازنگری در شیوه انجام وظایف و فعالیت ها در راستای تحقق ماموریت های اصلی دستگاه .
 • شناسایی واحدها، وظایف، فعالیت ها و واحدهای قابل واگذاری دستگاه به سایر فعالان .
 • تعیین شیوه های مشارکت و واگذاری مانند برون سپاری، مشارکت، شراکت ، واگذاری مدیریت، خصوصی سازی و خرید خدمت برای انجام وظایف و فعالیت های دستگاه .
 • تهیه برنامه عملیاتی واگذاری تصدی ها شامل عناوین خدمات و فعالیت ها، سهم هر کدام از واحدهای وابسته و استانی، اولویت ها، اهداف کمی، زمان بندی ، شیوه واگذاری ها، مقررات و نظایر آن.
 • تهیه برنامه اجرایی برای توانمند سازی و حمایت از بخش غیر دولتی مرتبط با ماموریت های اصلی دستگاه نظیر : آموزش، اعطای تسهیلات و کمک های مالی.
 • راهبری استقرار و نظارت بر واگذاری فعالیت ها و تصدی ها و واحدهای عملیاتی دستگاه به سایر بخشها و تدارک زیر ساخت ها و منابع .
 • تعیین وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی جهت تفویض اختیار و تمرکز زدایی.
 • بررسی و ساماندهی شوراها، کمیسیونها، کمیته ها، کارگروه ها و سایر مجامع تصمیم گیری .
 • طراحی ساختار مناسب، چابک و تسهیل گر.
 • تعیین استانداردهای کیفی خدمات دستگاه.
 • تعیین قیمت تمام شده خدمات و فعالیت ها.
 • تهیه برنامه عملیاتی برای انجام خدمات در فضای رقابتی شامل؛ اهداف، روش ها، اولویت ها، زمانبندی بر اساس قیمت تمام شده و استانداردهای مصوب.
 • طراحی نظام مدیریت عملکرد خدمات از ابعاد کیفیت، کمیت، قیمت و زمان ارایه خدمات و رضایت خدمت گیرندگان در چارچوب نظام جامع مدیریت عملکرد دستگاه و استاندارد های تعیین شده.
 • طراحی و راهبری استقرار مدل های مدیریتی پشتیبان مانند: نظام پیشنهادات، نظام های تصمیم گیری، مدیریت دانش، نظام های توسعه نظم و انضباط اداری و مالی ، کنترل پروژه، کنترل اهداف، نظام های شراکت (برون سپاری، خصوصی سازی، پیمانکاری، خرید خدمت و...) زیر ساخت های نظام های حقوقی.
 • استانداردسازی تجهیزات، ساختمان ها و فضاهای اداری و استقرار و اجرای آن.

تمامی تصمیمات این کمیته باید به تصویب شورا برسد مگر مواردی خاص که از طرف شورا به آن تفویض شده باشد.

اعضای کمیته ساختار و فناوری‌های مدیریتی

شورای راهبری توسعه مدیریت و در غیاب وی معاون توسعه مدیریت دستگاه یا عناوین مشابه – رییس
مدیر واحد نوسازی و تحول اداری دستگاه یا عناوین مشابه – دبیر
یکی از معاونین دستگاه به انتخاب رییس شورای راهبری توسعه مدیریت.
یکی از مدیران کل واحدهای استانی به انتخاب رییس شورای راهبری توسعه مدیریت
حداقل یک نفر صاحب نظر به انتخاب رییس شورای راهبری توسعه مدیریت
معاونین و مدیران ذی ربط حسب موضوع مورد بحث

امور دبیرخانه ای مربوط به این کمیته توسط دفتر نوسازی و تحول اداری یا عناوین مشابه انجام می شود.