جمعه 4 اسفند 1396

اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

پرچم جمهوری اسلامی ایران

كميته توسعه دولت الكترونيک و هوشمندسازی

این کمیته با ترکیب و وظایف مذکور در مصوبه شماره 145/200 مورخ 1393/06/11 شورای عالی فناوری اطلاعات و مصوبه شماره 7740/93/206 مورخ 1363/06/10 شورای عالی اداری ابلاغیه رئیس جمهور محترم برای اجرای نقشه راه دولت الکترونیک (برنامه دوم نقشه راه اصلاح نظام اداری) تشکیل می شود.

اهم وظایف کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی

  • تهیه برنامه عملیاتی توسعه خدمات الکترونیک دستگاه شامل : اهداف ، اولویت ها ، زمان بندی در سه سطح اطلاع رسانی ، تعاملی و تراکنشی و پیشنهاد آن به کمیسیون راهبری دولت الکترونیک و راهبری استقرار آن پس از تصویب .
  • برنامه ریزی برای مستند سازی و تهیه شناسنامه خدمات الکترونیکی دستگاه و راهبری اجرای برنامه .
  • تعیین اولویت برای اصلاح فرایند های سرویس گرا مبتنی بر نقشه فرایند های دستگاه .
  • تصویب راهبردها و برنامه توسعه دسترسی مردم به ارایه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان ، مجتمع های خدمات اداری و ...
  • راهبری و نظارت بر پورتال و درگاه های خدمات رسانی دستگاه و ارزیابی و رتبه بندی به آن ها.
  • مدیریت تعامل دستگاه با سایر دستگاههای اجرایی برای ایجاد پنجره واحد خدمات مشترک
  • راهبری اجرای آموزش مدیران ، کارکنان و کارشناسان واحد فناوری اطلاعات دستگاه و کارگزاران ارایه خدمات دولتی
  • راهبری اجرای برنامه فرهنگ سازی و توانمند سازی مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی.

    امور دبیرخانه ای مربوط به این کمیته ، توسط دفتر فناوری اطلاعات یا عناوین مشابه انجام می شود.