جمعه 4 اسفند 1396

اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

پرچم جمهوری اسلامی ایران

قوانين و مقررات شهرسازی و معماری

   عنوان

حجم

 

   آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی  272KB  دريافت فايل
   قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی  241KB   دريافت فايل
گزیده قوانین، آئین نامه ها و ضوابط ملاک عمل در شهرسازی 834KB   دريافت فايل